تابلو مواد شیمیایی مهرساین

هدف از برقراري سیستم ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی فراهم ساختن شرایط محیط کار بصورتی است که همه کارکنان بتوانند تحت ان شرایط با حداکثر ایمنی ممکن به کار خود ادامه دهند و تجهیزات ومواد موجود در محیط کار و وضعیت مطلوب خود را داشته و دچار خسارات مختلف نگردند.

راههایی قرار گیري در معرض مواد شیمیایی راههایی قرار گیري در معرض مواد شیمیایی خطرناك ممکن است به شرح ذیل باشند :

1. تنفس
2. تماس با پوست
3. بلعیدن
4. فرورفتن سوزن
5. از طریق پوست آسیب دیده

اثرات حاد یا مزمن مواد بر افراد در معرض مواد شیمیایی

– سرطانزا: مواد مسبب سرطان یا مشکوك به سرطان
– محرك : موادي که سبب التهاب پوست و چشم می شود .
– خورنده : موادي که سببت خریب غیرقابل برگشت بافتهاي زنده می شود .
– حساسیت زا : ترکیباتی که حساسیت افراد را در برابر مواد افزایش می دهد .
– سموم تولید مثل : موادي که داراي پتانسیل اثر بر سیستم تولید مثل مردان ، زنان و یا رشد جنین میشود .

– عامل هاي موثر بر ارگانهاي خاص: موادي که بر ارگانهاي خاص بدن(کبد، کلیه ، خون و…) اثر می کنند .

 

تابلو الزامات شیمیاییحمل و نقل دستی و انبار کردن مواد شیمیایی

شیوه صحیح نگهداري و حمل مواد شیمیایی یکی از مطالب بسیار با اهمیت است.مواد شیمیایی که به شیوه ناصحیح در کنار همدیگر نگهداري می شوند ممکن است با همدیگر واکنش داده و محصولات خطرناك تولید کنند.گاهی اوقات نگهداري ناصحیح مواد شیمیایی علاوه بر آلودگی، باعث هدر رفتن مواد و کاهش خواص و اثرات مواد شیمیایی می شود :
1. انتقال و باز و بسته کردن بسته ها و جداسازي مواد باید توسط افراد آموزش دیده در محل هایی که کمترین خطر اشتعال و و اکنش را ایجاد می کند انجام شود .
2. مواد شیمیایی خریداري شده را حتماً در محیط آزمایشگاه از فروشنده تحویل بگیرید.
3. در صورت استفاده از ظروف شیشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محکم و غیرقابل نشت بوده و در یک ظرف نشکن دیگري قرار داده شود.
4. در صورت امکان، حمل و نقل مواد شیمیایی با وسایل حمل و نقل عمومی انجام نشود.
5. ساختار کانال ها و لوله کشی باید با موادي که توسط آنها منتقل می شود سازگار باشد .
6. قبل از استفاده از مواد شیمیایی باید اطلاعاتی که براي دفع سمیت آناه نیاز است جمع آوري گرددو مواد شیمیایی واکنش دهنده و ناسازگار نباید مجاور هم باشند .
7. مواد اشتعال زا و اکسیدکننده نباید نزدیک هم انبار شوند .
8. از نگهداري اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم- پتاسیم و منیزیم خودداري کنید.
9. از نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده در مجاورت اسیدهاي آلی و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائید.
10 . از نگهداري موادي که با آب واکنشمی دهند در اطراف سینک دستشویی یا نزدیکی محلولهاي آبی خودداري کنید.
11 . از نگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس با آنها گازهاي سمی تولید می کنند اجتناب کنید (مانند سدیم سیانید- سولفید آهن)
12 . اسیدنیتریک نباید در مجاورت سایر اسیدها باشد مگر اینکه محل خاصی براي نگهداري آن در نظر گرفته شود .
13 . اسید پیکریک بهتر است براي پیشگیري از شوك انفجار مرطوب باشد و باید جدا از مواد آلی یا سایر اسیدها نگهداري شود .
14 . تاریخ ورود مواد شیمیایی و تاریخ باز شدن آن ثبت گرددو برچسب گذاري ظروف براي مشخص شدن محتویات
آنها انجام شود باید مواد بدون برچسب و مواد نامشخص حذف گردد.
15 . ذخیره مواد شیمیایی به ترتیب حروف الفبا براي ماود شیمیایی با کلاس خطر یکسان مجاز است .
– کلاس خطر شامل مواد قابل انفجار ، گازها ، مایعات قابل اشتعال ، جامدات قابل اشتعال ، مواد اکسید کننده و پراکسیدهاي آلی ،مواد سمی و بیولوژیک، مواد رادیواکتیو ، مواد خورنده ، دیگر مواد خطرناك می شود .

تابلوهای MSDS مهرساینسیلندرهاي گاز فشرده

خطرات ناشی از وجود سیلندرهاي حاوي گاز فشرده به دو صورت شیمیایی یا فیزیکی ممکن است باشد. آزاد شدن ناگهانی حجم زیادي از یکگاز در محیط می تواند سبب کم شدن اکسیژن موجود در هوا و متعاقب آن ایجاد خفگی در افراد حاضر در آزمایشگاه نماید.
بعضی از گازهاي موجود در آزمایشگاه به دلیل قابلیت زیاد اشتعال پذیري شان ممکن است سبب آتشسوزي در محیط شوند.

حال باتوجه به توضیحات کامل در ارتباط با مواد شیمیایی و مخاطرات ان در این باره باید بدانید نصب تابلو ایمنی مواد که به مخاطب و کارکنان هشدار دهد که در این منطقه چه نوع موادی وجود دارد ضروری است.

تابلوهایی که برای مشخص کردن مواد نصب میشوند از نظر ابعاد باید جوری ساخته شده باشند که کارکنان به راحتی انهارا ببینند. جنس تابلو ایمنی مواد تولید شده شرکت ما گالوانیزه با ضخامت ۱/۵ میل ، رنگ کوره ای ضد اسید ، شبرنگ ۷ساله صنعتی میباشد.

در کنار تابلوهای مواد شیمیایی باید از تابلوهای msds نیز استفاده شود که مکمل تابلوهای ایمنی مواد هستند .

تابلو الزامات مواد شیمیایی مهرساینکارایی مکمل تابلوهای MSDS

این تابلوها در کنار محازن مواد شیمیایی نصب میشود. این تابلوها دارای بخش های مختلف از جمله: مهار نشت مواد ،خنثی سازی مواد ، جمع اوری مواد ، تماس و راهکار اولیه هنگام استنشاق ماده و مراحل دیگر میشود . شرکت مهر ساین تابلوهای خود را با بهره گیری از چاپ میماکی ژاپن تولید میکند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *